Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

 • Název společnosti: PLAYNAUT
 • IČ: 2799553
 • DIČ: CZ7612315073
 • se sídlem: Marciho 711/6, Praha 10  108 00
 • zapsané na živnostenském úřadě městské části Prahy 10               
 • kontaktní údaje:
 • email: playnaut@playnaut.cz
 • telefon: 606 604 252
 • Internetová stránka: www.playnaut.cz

(dále jen „pronajímatel“)

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá smlouvu o nájmu věcí movitých (dále jen: „nájemce“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.playnaut.cz nebo osobně na provozovně pronajímatele (dále je „půjčovna“).

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o nájmu movitých věcí. Odchylná ujednání v smlouvě o nájmu mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

4. Tyto obchodní podmínky a nájemní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 

II. Informace o zboží a cenách

1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny bez DPH, jelikož pronajímatel není plátcem daně z přidané hodnoty. Doprava zboží k nájemci a zpět do půjčovny je součástí ceny a její způsob je zákazníkem zvolen v košíku internetového obchodu. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě.

2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít nájemní smlouvu ohledně tohoto zboží. 

 

III. Objednávka a uzavření nájemní smlouvy

1. Nájemce provádí objednávku zboží těmito způsoby:

 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 • vložením zboží do košíku bez registrace.  

3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet obodbí výpůjčky, způsob platby a doručení. O čase a způsobu vrácení zboží pronajímateli je nájemce informován v nákupním košíku. Při výběru způsobu dopravy akceptuje nájemce podmínky vrácení.

4. Před odesláním objednávky je nájemci umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle nájemce pronajímateli kliknutím na tlačítko Odeslat objednávku. Údaje uvedené v objednávce jsou pronajímatelem považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení nájemce o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle pronajímatel kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou nájemce při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a považuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky pronajímatele. Nájemní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky pronajímatelem na emailovou adresu nájemce.

7. Všechny objednávky přijaté pronajímatelem jsou závazné.

 

IV. Zákaznický účet

1. Na základě registrace nájemce provedené v internetovém obchodě může nájemce přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může nájemce provádět objednávání zboží. Nájemce může objednávat zboží také bez registrace.

2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je nájemce povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je nájemce při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené nájemcem v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou pronajímatelem považovány za správné.

3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Nájemce je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Pronajímatel nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4. Pronajímatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když nájemce svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy nájemce poruší své povinnosti z nájemní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.

5. Nájemce bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení pronajímatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

V. Platební podmínky a dodání zboží

1. Cenu zboží dle nájemní smlouvy hradí nájemce bezhotovostním převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány ShoptetPay

2. Cena výpůjčky je splatná v den uzavření nájemní smlouvy.

3. Při platbě prostřednictvím platební brány postupuje nájemce podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

4. Závazek nájemce uhradit cenu výpůjčky je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet pronajímatele.

5. Zboží je nájemci dodáno:

 • na adresu určenou nájemcem v objednávce
 • prostřednictvím výdejny zásilek společnosti Zásilkovna na adresu výdejny, kterou nájemce určil,
 • osobním odběrem v provozovně pronajímatele

6. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

7. Je-li pronajímatel podle nájemní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené nájemcem v objednávce, je nájemce povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně nájemce nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je nájemce povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

8. Při převzetí zboží od přepravce je nájemce povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit pronajímateli. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí nájemce zásilku od přepravce převzít.

9. Pronajímatel vystaví nájemci daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu nájemce.

10. Pronajímatel je po celou dobu výpůjčky vlastníkem zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na nájemce okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl nájemce povinnost zboží převzít, ale v rozporu s nájemní smlouvou tak neučinil. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází zpět na pronajímatele po vrácení zboží pronajímateli.

 

VI. Výpůjční doba

1. Hry se půjčují na dobu od dovozu hry nájemci případně od vyzvednutí hry v půjčovně nájemcem do nejbližšího pondělí. Výpůjční doba může začít kdykoli během týdne, ale končí vždy v pondělí přespříštího týdne (maximálně 14 dní). Pokud nájemce zvolil způsob doručení Playnaut, bude hra vyzvednuta pronajímatelem přespříští pondělí v době mezi 18:00 a 20:00. Pokud nájemce zvolil způsob doručení Zásilkovna, musí nájemce doručit hru přespříští pondělí od výpůjčky do 16:00 na jakékoliv výdejní místo společnosti Zásilkovna společně se specifickým kódem (idenitifkátorem) poskytnutým pronajímatelem.

2. Prodloužení smlouvy o následující týden je možné již při objednávce přikoupením 1 týdne navíc na internetových stránkách půjčovny. Prodloužení v průběhu výpůjčky je možné provést dodatečně na internetových stránkách půjčovny. Dodatečné prodloužení musí být provedeno nejpozději do neděle. Den vrácení se po prodloužení posouvá na další pondělí. Časy vrácení zůstávají stejné. Prodloužení výpůjční doby není automatické a není vymahatelné. Hru je možné vrátit i dříve než je stanoveno v odstavci 6.1., ale pouze osobním doručením na adresu půjčovny jakýkoli den v době od 17:00 do 21:00.

3. Pokud nájemce nevrátí vypůjčené hry včas, bude mu účtováno půjčovné na další týden za každou vypůjčenou hru.

4. Bude-li hra vrácena v kratší době, než bylo sjednáno, má pronajímatel přesto právo na půjčovné v plné výši.

 

VII. Práva a povinnosti nájemce

1. Nájemce plně odpovídá za půjčenou hru, je povinen o ni pečovat tak, aby nedošlo k jejímu poškození nebo zničení, udržovat ji v čistotě a suchu.

2. Nájemce neprovádí žádné úpravy hry, které by mohly znehodnotit hru nebo její části bez souhlasu pronajímatele. 

3. Nájemce si půjčuje veškeré hry na své vlastní riziko, pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za škody na zdraví a majetku nájemce, nebo třetích osob, způsobených v souvislosti s užíváním zapůjčených her.

4. Nájemce je povinen vrátit zapůjčenou hru ve sjednané době.

5. Dojde-li v průběhu vypůjčení k poškození nebo zničení hry bez zavinění pronajímatele (nikoli v důsledku běžného opotřebení), je nájemce povinen uhradit způsobenou škodu vzhledem k míře poškození. V případě ztráty nebo poškození neumožňující běžné používání hry je nájemce povinen uhradit pronajímateli náklady na pořízení nové hry. Pokud dojde ke zničení neobnovitelného dílu je nájemce povinen uhradit 50% nákladů na pořízení nové hry. Pokud dojde ke zničení nebo poškození obnovitelného dílu, je nájemce povinen uhradit pronajímateli částku 300 Kč. V případě roztržení nebo zničení obalu, návodů nebo krabice, bude nájemci účtováno penále 150 Kč.

6. Nájemce je povinen vrátit půjčené hry do provozovny pronajímatele. Vrácení je možné provést předáním hry kurýrovi pronajímatele v čase stanoveném při objednávce na webové stránce www.playnaut.cz nebo předáním na výdejové místo společnosti Zásilkovna společně s idenitifikátorem. Idenitifikátor pro vrácení přes Zásilkovnu je nájemci doručen emailem a zároveň přibalen k vypůjčené hře. Osobní vrácení na adresu půjčovny je možné po předchozí domluvě s pronajímatelem.

 

VIII. Práva a povinnosti pronajímatele

1. Pronajímatel má povinnost zkontrolovat hru před vydáním nájemci.

2. Pronajímatel má povinnost předat hru nájemci ve stavu způsobilém k užívání. Pokud hra obsahuje vady nebo náhrady díky předchozí výpůjčce, musí být o tomto nájemce informován.

3. Pronajímatel má povinnost hru zkontrolovat při jejím vracení.

 

IX. Odstoupení od smlouvy

1. Nájemce, který uzavřel nájemní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od nájemní smlouvy odstoupit.

2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá od okamžiku odeslání objednávky do okamžiku převzetí zboží od pronajímatele.

3. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí nájemce odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

4. Odstoupení od nájemní smlouvy zašle nájemce na emailovou adresu pronajímatele uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Pronajímatel potvrdí nájemci bezodkladně přijetí emailu o odstoupení od smlouvy.

5. V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupení od Smlouvy.

 

 X. Práva z vadného plnění

1. Pronajímatel odpovídá nájemci, že zboží při převzetí nemá vady neumožňující zboží používat.

2. Právo z vadného plnění nájemci nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám nájemce způsobil.

3. V případě výskytu vady může nájemce pronajímateli předložit reklamaci a požadovat:

 • výměnu za jiné zboží,
 • odstoupit od smlouvy.

4. Nájemce má právo odstoupit od smlouvy:

 • pokud má zboží podstatnou vadu,
 • pokud nemůže věc řádně užívat.

5. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může nájemce požadovat vrácení ceny výpůjčky.

6. Pokud pronajímatel prokáže, že nájemce před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není pronajímatel povinen nároku nájemce vyhovět.

7. Pronajímatel je povinen nájemci vydat písemné potvrzení o tom, kdy nájemce právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace nájemce požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

8. Pronajímatel písemně informuje nájemce o výsledku reklamace.

9. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

XI. Doručování

1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

2. Nájemce doručuje pronajímateli korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Pronajímatel doručuje nájemci korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

XII. Osobní údaje

1. Všechny informace, které při naší spolupráci uvedete, jsou důvěrné a budeme s nimi tak zacházet. Pokud nám k tomu nedáte písemné svolení, údaje o vás nebudeme jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma emailové adresy, na kterou vám mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. Emailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.

2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů ZDE

 

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi pronajímatelem a nájemcem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený nájemní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Pronajímatel není ve vztahu k nájemci vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Všechna práva k webovým stránkám pronajímatelel, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží pronajímateli. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu pronajímatele.

4. Pronajímatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Nájemce nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

5. Nájemce tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6. Nájemní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována pronajímatelem v elektronické podobě a není přístupná.

7. Znění obchodních podmínek může pronajímatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.12.2020

 

Zpět do obchodu